Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Văn bản quản lý Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng ...  
 
Cập nhật 09-12-2017

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm

 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

*

Số: 02- HD/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng

tổ chức đảng, đảng viên hằng năm

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 03-HD/BTCĐUK ngày 15-11-2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016, Công văn số 1825 –CV/BTCTW ngày 18-11-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và 5 nội dung tại Công văn số 3993-CV/BTCTW ngày 10-11-2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn kiểm điểm thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên các đơn vị trực thuộc Học viện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở để đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

2. Cấp ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo đảng bộ, chi bộ mình thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

3. Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, khách quan, đúng quy định; cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm trước để cấp dưới học tập, làm theo; ở từng cấp phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, làm đến đâu chắc đến đó, nói ít làm nhiều; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; khen ngợi lẫn nhau; góp ý cho nhau về khuyết điểm, yếu kém; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để kiểm điểm; kết hợp kiểm điểm với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm.

Mỗi tập thể, cá nhân căn cứ vào chương trình hành động của tập thể, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu trong năm của cá nhân để tự phê bình và phê bình một cách cầu thị, nghiêm túc. Từng thành viên phải tham gia góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể và góp ý cho cá nhân khác trong tập thể; dành thời gian thỏa đáng để kiểm điểm sâu sắc, khắc phục tình trạng thời gian kiểm điểm ngắn làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm điểm.

4. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện mỗi năm một lần vào thời gian cuối năm.

II. NỘI DUNG  

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng và nơi kiểm điểm

1.1. Đối tượng

a) Tập thể:

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy các học viện trực thuộc; ban chấp hành đảng bộ cơ sở; chi ủy chi bộ cơ sở (nhiệm kỳ 5 năm 1 lần); chi ủy chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 5 năm 2 lần).

Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc các Học viện trực thuộc; lãnh đạo các vụ, viện, phòng, ban.

b) Cá nhân: 

Đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng).

1.2. Nơi kiểm điểm

a) Tập thể

Đối với Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Ban Giám đốc Học viện kiểm điểm trước Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện.

Đối với các đảng bộ học viện trực thuộc: Ban thường vụ đảng ủy kiểm điểm trước ban chấp hành đảng bộ; ban giám đốc kiểm điểm trước hội nghị ban chấp hành đảng bộ học viện.

Lãnh đạo các vụ, viện, phòng, ban kiểm điểm trước cấp ủy cùng cấp.

b) Cá nhân

- Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt.

- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ, phải kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất (có tổ chức kiểm điểm) mà mình tham gia, cụ thể như sau:

Các đồng chí thành viên Ban Giám đốc Học viện kiểm điểm trước hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện; Các đồng chí Ban Giám đốc các Học viện trực thuộc kiểm điểm trước hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện trực thuộc (nơi không có Ban Thường vụ thì kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ).

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện; trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên lãnh đạo.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; trước đảng bộ, chi bộ nơi mình công tác.

Các đồng chí ủy viên ban thường vụ các đảng ủy học viện trực thuộc; cấp ủy cơ sở (bí thư, phó bí thư ở nơi không lập ban thường vụ) kiểm điểm trước tập thể ban chấp hành và kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên lãnh đạo.

Các đồng chí ủy viên ban chấp hành các đảng bộ cơ sở trực thuộc kiểm điểm trước tập thể ban chấp hành đảng bộ; trước chi bộ nơi mình công tác.

Các đồng chí không tham gia cấp ủy nhưng là lãnh đạo thì ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi mình tham gia sinh hoạt còn kiểm điểm ở tập thể nơi mình là thành viên lãnh đạo.

2. Nội dung kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

- Kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú. Các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

- Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân.

- Kiểm điểm làm rõ cá nhân nào trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

2.2. Đối với cá nhân

a) Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với đồng nghiệp và nhân dân. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công của tổ chức, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của đơn vị và quy định của địa phương; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đối với đảng viên là cán bộ, công chức: Khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

b) Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu tại khoản a, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; vai trò người đứng đầu trong việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

3. Các bước tiến hành

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và gửi trước cho các thành viên ít nhất 3 ngày.

- Đảng viên chuẩn bị bản kiểm điểm (theo mẫu); thực hiện lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú.

- Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cấp trên gợi ý kiểm điểm bằng văn bản đối với tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý (nếu thấy cần thiết).

- Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).

3.2. Tổ chức kiểm điểm

- Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo kiểm điểm trước, đảng viên sau. Những chi bộ trên 30 đảng viên, có tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

- Người đứng đầu định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể.

- Cán bộ, đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt kết quả đã kiểm điểm trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

- Trong quá trình kiểm điểm, nếu có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

3.3- Thành phần dự hội nghị kiểm điểm

- Thành phần dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện: Các đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương giao nhiệm vụ theo dõi Học viện, các đồng chí được Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phân công theo dõi Học viện.

- Thành phần dự kiểm điểm Ban Giám đốc Học viện là Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện.

- Thành phần dự và chỉ đạo kiểm điểm các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện: Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện được phân công phụ trách đơn vị nào thì tham dự và chỉ đạo kiểm điểm của đơn vị đó.

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm điểm có sự tham dự của cấp ủy (đảng ủy hoặc chi ủy); lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; trưởng các đoàn thể cùng cấp.

B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm, gắn với tổng kết công tác năm của cơ quan, đơn vị. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước, đảng viên sau; chính quyền (cơ quan, đơn vị), công đoàn đơn vị trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.

1. Tổ chức cơ sở đảng

Việc đánh giá, phân loại phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Ban Bí thư và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.

1.1. Đối tượng

Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện; chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện; đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

1.2. Nội dung

- Thực hiện nhiệm vụ chính trị (40 điểm): Việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Công tác chính trị tư tưởng (20 điểm): Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện, hành vi sai trái; tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ (15 điểm): Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; thực hiện cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng.

- Lãnh đạo xây dựng chính quyền (cơ quan, đơn vị) và các đoàn thể chính trị - xã hội (15 điểm): Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cùng cấp, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; củng cố mối quan hệ với các tổ chức chính trị xã hội; kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng (10 điểm): Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; phát hiện và ngăn chặn, xử lý cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

1.3. Phân loại chất lượng

a). Đảng bộ (chi bộ) trong sạch, vững mạnh: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được từ 90 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện:

- Tập thể ban thường vụ, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Đảng bộ, chi bộ sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đảng bộ có 100% số tổ chức đảng trực thuộc đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên;

- Đơn vị được xếp loại đánh giá về chuyên môn và công đoàn đạt mức cao nhất.

Số tổ chức đảng được phân loại “Trong sạch, vững mạnh” không vượt quá 50% tổng số tổ chức đảng, cấp ủy cấp trên xem xét, lựa chọn một số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; số tổ chức đảng được khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

b) Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và đảm bảo các điều kiện:

- Tập thể ban thường vụ, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cấp ủy viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp bị xử lý kỷ luật (trừ những trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý);

- Đơn vị được đánh giá, xếp loại về chuyên môn và công đoàn đạt mức cao thứ hai trở lên.

c) Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành nhiệm vụ: Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

d) Đảng bộ (chi bộ) yếu kém: Không hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:

- Nội bộ cấp ủy hoặc ban thường vụ mất đoàn kết.

- Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức có đảng viên phải kỷ luật.

- Đơn vị được đánh giá, xếp loại về chuyên môn và công đoàn đạt mức thấp nhất.

- Đảng bộ có trên 1/3 số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Yếu kém”; chi bộ có trên ½ số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

e) Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng:

- Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm, ban thường vụ đảng ủy (bí thư, phó bí thư nơi không lập ban thường vụ), chi ủy dự kiến mức phân loại; hội nghị đảng ủy, đảng viên (đối với chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và báo cáo cấp ủy cấp trên.

Ban Tổ chức Đảng ủy Học viện tổng hợp kết quả phân loại của các đảng bộ, chi bộ cơ sở; có kèm theo đánh giá phân loại các đơn vị và công đoàn các đơn vị của Học viện và Công đoàn Học viện; thẩm định, tham mưu, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện xem xét, quyết định (Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện xem xét, quyết định công nhận tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện. Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng bộ mình quản lý).

- Tổ chức đảng đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 06 tháng.

2. Đảng viên

Việc đánh giá, phân loại phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

2.2.1. Đối tượng: Đảng viên trong toàn đảng bộ, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

2.2.2. Nội dung: Theo nội dung kiểm điểm đảng viên.

2.2.3. Phân loại chất lượng đảng viên

a). Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là đảng viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức thì phải được phân loại cán bộ, công chức, viên chức từ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trở lên hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh tặng “Bằng khen”.

Số đảng viên được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; đảng bộ, chi bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên xuất sắc có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

b) Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ điều kiện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

c) Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng viên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trở lên.

d) Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:

Là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 1 năm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành:

- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.

- Phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó.

- Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ.

2.2.4. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại đảng viên:

- Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn phân loại, cá nhân tự đánh giá, phân loại; chi bộ bỏ phiếu, công bố kết quả phân loại và báo cáo cấp ủy cơ sở xem xét, quyết định.

- Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất.

- Đảng viên nghỉ ốm từ 3 tháng trở lên không phân loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, phân loại. Những đảng viên vắng mặt hay chưa được đánh giá, phân loại thì chi bộ tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt.

- Đảng viên đã được phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức đã phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại lại.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

C. QUYẾT ĐỊNH VÀ CẤP RA QUYẾT ĐỊNH

1. Đối với chi bộ trực thuộc các đảng bộ

Chi bộ thẩm định, biểu dương tổ đảng và đảng viên; lập hồ sơ đề nghị cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên của chi bộ mình.

2. Đối với đảng ủy bộ phận

Đảng ủy bộ phận thẩm định, biểu dương tổ chức đảng và đảng viên; lập hồ sơ đề nghị cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên của đảng bộ mình.

3. Đối với chi bộ cơ sở

Chi bộ ra quyết định công nhận chất lượng đảng viên và quyết định khen thưởng đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong chi bộ.

4. Đối với đảng ủy cơ sở

Đảng ủy cơ sở ra quyết định công nhận chất lượng chi bộ và đảng viên của các chi bộ trực thuộc; quyết định khen thưởng tổ chức đảng “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hằng năm trong đảng bộ.

5. Đối với Đảng ủy Học viện

Đảng ủy Học viện ra các quyết định:

- Công nhận chất lượng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Khen thưởng đối với tổ chức cơ sở đảng “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” hằng năm.

- Khen thưởng đối với tổ chức đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền” và đảng viên đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện xem xét, lựa chọn tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu để đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng.

6. Văn bản thực hiện chế độ trong khen thưởng

Quyết định số 267- QĐ/TW, ngày 03-11-2014 của Bộ Chính trị về sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư. Mức chi khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, ngày 27-10-2015 của Văn phòng Trung ương về mức chi tiền thưởng kèm theo hình thực khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp uỷ cơ sở căn cứ hướng dẫn này quán triệt và tổ chức thực hiện tới đảng viên trong đảng bộ, chi bộ mình.

2. Cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị để triển khai kiểm điểm lãnh đạo, quản lý đơn vị; đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức và chỉ đạo các đoàn thể cùng cấp tổng kết công tác năm học, bình xét, xếp loại thi đua.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, ủy viên ban chấp hành các đảng bộ cơ sở trực thuộc phải tham dự hội nghị kiểm điểm, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên mà mình phụ trách.

3. Cấp ủy tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; tập trung củng cố các tổ chức đảng, giúp đỡ đảng viên khắc phục khuyết điểm, yếu kém được chi bộ chỉ ra.

4. Từng đảng viên làm bản tự kiểm điểm, tự nhận loại; lấy nhận xét của cấp  ủy nơi cư trú về thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị.

5. Bí thư cấp ủy dự thảo báo cáo tổng kết của đảng bộ, chi bộ, thông qua cấp ủy trước khi đưa ra xin ý kiến góp ý tại hội nghị đảng bộ, chi bộ.

6. Tổ chức hội nghị

6.1. Tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại

- Thời gian: Thời gian bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 hàng năm

- Nội dung:

+ Đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng: Cấp ủy dự thảo báo cáo tổng kết của chi bộ; xây dựng kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; dự thảo mức điểm cho từng mục và tổng số điểm;

Chi bộ thảo luận, góp ý vào bản dự thảo báo cáo tổng kết của chi bộ; góp ý vào bản dự thảo kiểm điểm của tập thể cấp ủy; thảo luận và thống nhất đánh giá về mức điểm và mức độ đạt được trong phân loại chất lượng của chi bộ;

+ Đánh giá phân loại đảng viên theo hướng dẫn tại phần B.mục 2 trên;

+ Xét khen thưởng đảng viên và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng (nếu có).

6.2. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở

Trên cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên, cấp ủy kiểm tra, thẩm định qua kết quả đánh giá thi đua của chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, ra quyết định công nhận chất lượng đảng viên, khen thưởng đảng viên; quyết định chất lượng chi bộ trực thuộc (đối với các đảng bộ cơ sở).

- Thời gian: Thời gian bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 hàng năm

- Nội dung:

+ Báo cáo tổng kết công tác đảng năm cũ và phương hướng hoạt động công tác năm tiếp theo (trình bày, thảo luận và thông qua);

+ Công bố quyết định đánh giá chất lượng chi bộ trực thuộc (đối với các đảng bộ cơ sở);

+ Công bố quyết định đánh giá chất lượng đảng viên thuộc chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở quản lý;

+ Quyết định khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng (nếu có).

- Yêu cầu: các cấp ủy báo cáo thời gian tiến hành Hội nghị tổng kết về Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện (qua Văn phòng Đảng ủy), Ban Thường vụ Đảng ủy phân công Ủy viên Ban Chấp hành dự và chỉ đạo Hội nghị.

7. Tổng kết công tác đảng toàn Đảng bộ Học viện

7.1. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc phải nộp các văn bản sau

- Các cấp ủy gửi các văn bản sau đây về Đảng ủy Học viện (qua Ban Tổ chức Đảng ủy) trước ngày 25 tháng 12 hàng năm:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở năm cũ và phương hướng hoạt động của năm tiếp theo;

+ Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đảng viên (có mẫu kèm theo).

+ Biên bản họp cấp ủy cơ sở về việc bình xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;

+ Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;

+ Các quyết định công nhận chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; quyết định khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên;

+ Hồ sơ đề nghị đề nghị khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên (nếu có);

+ Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ sở về lãnh đạo đảng bộ, chi bộ thực hiện nhiệm vụ năm đã qua;

+ Bản tự kiểm điểm của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện.

+ Các đảng bộ, chi bộ tại Học viện Trung tâm cần gửi thêm: Bản kiểm điểm đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (có xác nhận của cấp ủy), bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú.

- Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban tham mưu của Đảng ủy tổng hợp, lấy ý kiến của các đơn vị chuyên môn, thẩm định kết quả, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

7.2. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Học viện:

- Thời gian: Ngày 15 tháng 01 hằng năm (Tháng 01 của năm kế tiếp).

- Nội dung:

+ Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết công tác đảng năm cũ và phương hướng hoạt động công tác năm tiếp theo;

+ Xem xét và thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ Học viện;

+ Công bố quyết định phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;

+ Quyết định khen thưởng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, các ban đảng theo thẩm quyền (nếu có);

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 122-HD/ĐU ngày 19-5-2016 của Đảng ủy Học viện và được thực hiện từ năm 2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cấp ủy cơ sở đề nghị với Đảng ủy Học viện (qua Ban Tổ chức Đảng ủy) để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:

- ĐUK để báo cáo,

- Ban Giám đốc Học viện để phối hợp,

- Các Đảng ủy viên (để theo dõi),

- Các Ban tham mưu của ĐU,  để thực hiện,

- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở,

- L­ưu VPĐU, BTCĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

               

 

Hoàng Phúc Lâm

 

 Hướng dẫn 02


 
  Trang chủ Văn bản quản lý Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng ...