Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Văn bản quản lý Thông báo sử dụng Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu ...  
 
Cập nhật 16-08-2018

Thông báo sử dụng Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực IV

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA  

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

Số:   87  /TB-HVCTKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Cần Thơ, ngày 16 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v sử dụng Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực IV               

 tại địa chỉ internet: https://hcma4.hcma.vn

_________

 

Căn cứ Công văn số 864/CV-HVCTQG, ngày 12/7/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai tác nghiệp và đăng tin bài trên hệ thống cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến nay Phòng Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Giáo dục – Đào tạo đã hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu từ Trang thông tin điện tử sang Cổng thông tin điện tử.

Học viện Chính trị khu vực IV sẽ vận hành song song Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực IV tại địa chỉ internet http://hcma4.vn và Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực IV tại địa chỉ internet  https://hcma4.hcma.vn từ ngày 16/8/2018 đến ngày 30/9/2018 sẽ tạm dừng Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực IV tại địa chỉ internet http://hcma4.vn.

Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc về nội dung, hình thức Cổng thông tin điện tử (https://hcma4.hcma.vn), Văn phòng Học viện đề nghị các đơn vị, học viên phản hồi về Phòng Công nghệ thông tin thông qua đồng chí Đỗ Duy Chiến, điện thoại: 0938.131363 hoặc 0292.3889826.

Trân trọng kính chào!

 

                                                                                                                             TL. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- Ban Giám đốc,

- Các đơn vị trực thuộc BGĐ,

- Các trường chính trị khu vực TNB,                                                                                                      (Đã ký)

- Các lớp cao cấp LLCT,

- Trang thông tin điện tử,

- Lưu VT.                                                                                                                                     Phan Việt Châu

 

File đính kèm tải về: TB so 87.pdf


 
  Trang chủ Văn bản quản lý Thông báo sử dụng Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu ...