Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết ...  
 
Cập nhật 16-03-2017

Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng vào giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị”.

Sáng ngày 6/01/2017, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng vào giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị”.

Đến dự và chủ trì hội thảo có PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS Nguyễn Thành Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể các nhà khoa học Học viện Chính trị khu vực IV.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, định hướng những bước đi của đất nước trong 5 năm tới trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại…

Nhằm góp phần là sáng tỏ cơ sở lý luận - thực tiễn những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện, vận dụng đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống, đặc biệt là vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào việc nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực IV là hết sức cần thiết.

Ở nhiều khía cạnh khác nhau, các tham luận gửi tới hội thảo tập trung vào một số nhóm các vấn đề chính sau đây:

Một là, sự phát triển nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, biện pháp để xử lý tốt các mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới đất nước cũng như thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XII.

Hai là, sự phát triển nhận thức lý luận về Đảng cầm quyền; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, nhất là các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

Ba là, lĩnh vực kinh tế tập trung thảo luận về sở hữu và các thành phần kinh tế, về kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng.

Bốn là, nhận thức về cách thức, biện pháp để phát huy sức mạnh toàn dân tộc; phát triển nguồn nhân lực và phát huy nhân tố con người, văn hóa Việt Nam. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Năm là, một số điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, chuyên đề về cải cách hành chính, hệ thống thông tin trong quản lý về chính phủ điện tử, quản lý nhà nước về dịch vụ công…

_________________

Bài và ảnh: Văn phòng Học viện

Đang xem trang Xem tất cả 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
 
  Trang chủ Tin tức hoạt động Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết ...