Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Trang chủ M-Office Tin tức hoạt động Thư viện Lịch giảng Điểm thi Phiếu đánh giá Thi đua - Khen thưởng Hình ảnh Tuyển dụng Sơ đồ website  
  Trang chủ Thi đua - Khen thưởng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm họ...  
 
Cập nhật 09-04-2012

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm học 2011 - 2012

                                

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

KHU VỰC IV

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   17   /KH-HVCTHCKV

 

 

Cần Thơ, ngày 19 tháng 9  năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI   ĐUA
NĂM HỌC 2011 - 2012

 

 

_________ 


Năm học 2011 – 2012 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, là năm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 30/7/2005 của Bộ chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm.

Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể hoạt động thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và phương hướng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV, Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

Nhằm kịp thời động viên cá nhân, tập thể phát huy mạnh mẽ và tích cực tham gia các phong trào thi đua thường xuyên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trong toàn Học viện góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện thành công chủ đề năm học 2011-2012 “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo - Hoàn thiện bộ máy tổ chức - Đẩy mạnh xây dựng cơ bản ”.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố đoàn thể theo hướng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị

1.1. Đối với các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mở lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2011-2012: Phối hợp với địa phương tổ chức khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra và dân vận ở các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (trừ tỉnh Long An).

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nội dung trọng tâm của chủ đề năm học 2011 - 2012 Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV đề ra. Để thực hiện tốt nội dung này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tổ chức phát động phong trào thi đua “ ba tốt” (Dạy tốt - học tốt - quản lý tốt) các lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Phấn đấu các lớp đào tạo hệ tập trung kết quả học tập trên 90% khá, giỏi và không có học viên học lực trung bình hoặc vi phạm kỷ luật trong quá trình học tập.

Thực hiện tốt công tác quản lý các đề tài, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm các đề tài và nghiệm thu đúng theo hợp đồng. Tiếp tục phát động thi đua nghiên cứu khoa học, tư vấn triển khai ký kết hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài. Chú trọng ứng dụng sản phẩm của các đề tài đã nghiên cứu vào công tác đào tạo, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

1.2. Đối với các đơn vị tham mưu, hành chính, hậu cần, sự nghiệp

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc luân chuyển , biệt phái cán bộ, giảng viên, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV đề ra nội dung chủ đề thi đua về công tác tổ chức bộ máy là “Hoàn thiện bộ máy tổ chức”. Phát động cán bộ, công chức tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc tuyển dụng nhân sự k iện toàn bộ máy tổ chức của Học viện, nhất là đội ngũ giảng viên; tăng cường cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học; tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, đồng thời tuyển dụng cán bộ giảng dạy và làm nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục đề xuất Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho phép Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV thành lập thêm các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV khi đủ điều kiện. Đặc biệt là Ban biên tập và các bộ phận chuyên môn phục vụ cho công tác xuất bản Tạp chí Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV.

“Đẩy mạnh xây dựng cơ bản” là một trong những nội dung của chủ đề năm học, đây là nội dung rất thiết thực và rất quan trọng của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV nói chung, các đơn vị tham mưu hành chính hậu cần nói riêng giai đoạn hiện nay. Cụ thể hóa nội dung này, Hội đồng thi đua Học viện phát động cán bộ, công chức các đơn vị tham mưu, hành chính, hậu cần phong trào thi đua: “Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và quản lý tốt các công trình xây dựng”.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, từng đơn vị, cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch, hiến kế cụ thể hóa nhiệm vụ được phân công. Trước hết cần phải làm tốt công tác quản lý, đảm bảo nguồn kinh phí và kịp thời thanh quyết toán các công trình đúng qui định; tăng cường g iám sát chặt chẽ công trình xây dựng cơ bản trong giai đoạn I , đôn đốc đơn vị thi công đúng tiến độ, chất lượng công trình. Tiếp nhận các hạng mục hoàn thành, chuyển cơ quan về trụ sở mới, sớm ổn định và đi vào hoạt động; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án xây dựng giai đoạn tiếp theo.  

Ngoài ra, chủ động nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác đào tạo và đáp ứng nhu cầu sử dụng các hoạt động thường xuyên. Thực hiện kinh phí tự chủ một phần theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đề xuất với Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho phép đơn vị tự chủ kinh phí đặc thù, hoàn thiện qui chế chi tiêu nội bộ.

 Từng bước củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Văn phòng theo hướng hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV.

Trang bị kiến thức và kỹ năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, cải cách hành chính trong quản lý văn phòng. Triển khai thực hiện đề án 06 về công nghệ thông tin. Thiết kế, vận hành trang website Học viện , thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên.  

2. Thi đua thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Học viện, của đơn vị

Triển khai, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là vận dụng nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Tiếp tục quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết số 04-NQ-T.Ư của BCH Trung ương Ðảng khóa X " Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ; Chương trình hành động của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011 - 2015.

Tổ chức quán triệt Quy chế của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Quy chế của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV khi có quyết định ban hành. Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thực của mọi cán bộ, đảng viên. Từ đó mỗi cá nhân xác định phương hướng phấn đấu, ước mơ hoài bão và có những phần việc cụ thể, thiết thực làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tổ chức phát động trong toàn đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các hoạt động của đơn vị phải thực hiện trên tinh thần tiết kiệm tránh phô trương hình thức, không để xảy ra tiêu cực. Tiết kiệm sử dụng văn phòng phẩm, điện nước, điện thoại, tiết kiệm thời gian trong xử lý công việc; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đạt hiệu quả cao trong thực hành tiết kiệm.

Thực hiện đúng qui trình thủ tục các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm cơ sở vật chất của đơn vị và công khai tài chính theo định kỳ. Tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy vai trò của phòng Thanh tra, Ban Thanh tra và các đoàn thể trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động.

-   Phòng, chống tham nhũng

Hoàn thiện các quy chế làm việc, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong việc xây dựng và thực hiện các quy định của Nhà nước, quy định hiện hành của Học viện.

Hoàn thiện cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát xây dựng môi trường công tác của đơn vị lành mạnh, văn minh, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi biểu hiện những tiêu cực.

3. Thi đua xây dựng môi trường văn hóa, tập thể đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh

Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo các chi bộ và các đoàn thể, tạo thành khối đại đoàn kết thống nhất; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, chi đoàn và tổ Công đoàn kịp thời động viên tư tưởng và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp bổ sung, sửa đổi quy chế dân chủ cơ quan. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua thiết thực, dân chủ, đảm bảo tốt kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động; tạo môi trường làm việc nghiêm túc thân thiện, gắn bó, chia sẻ trong cuộc sống và sự đồng thuận thống nhất cao trong đơn vị.

Đảm bảo đúng thời gian làm việc trong cơ quan; chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ; nội quy, quy chế của đơn vị.

4. Thi đua hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động

Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phát động, bảo đảm luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Với những nội dung thi đua trên, năm học 2011-2012, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học từng bước đáp ứng yêu cầu về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, ý thức trách nhiệm và tác phong làm việc, tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể, xã hội ở cơ quan và nơi cư trú; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang; cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm pháp luật và nội qui, qui chế của đơn vị.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Thủ trưởng các đơn vị tuyên truyền, quán triệt, phát động phong trào thi đua và gợi ý cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký các danh hiệu thi đua năm học theo Hướng dẫn.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tổ chức phát động 2 đợt thi đua cao điểm trong năm học 2011-2012 chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm ngày thành lập Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV (Đợt I chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và hoạt động khoa học”; đợt II chủ đề : “Nghiệm thu, tiếp nhận và đưa vào sử dụng các hạng mục. Tổ chức di dời trụ sở làm việc an toàn không thất thoát, hư hỏng tài sản” .

Triển khai các biện pháp quản lý thi đua, phân công cán bộ theo dõi các hoạt động thi đua. Tổ chức sơ kết đánh giá các đợt thi đua ngắn hạn kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện chủ trì và phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo cụ thể phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết, đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn phát động phong trào thi đua cả năm và thi đua ngắn hạn trong toàn đơn vị theo nội dung kế hoạch đã nêu. Theo dõi, kiểm tra hoạt động thi đua của tập thể và cá nhân; đánh giá tình hình hoạt động thi đua và tham mưu cho Hội đồng thi đua tiến hành bình xét thi đua cuối năm một cách khách quan, công bằng.

Thủ trưởng các đơn vị thi đua tùy theo chức năng, nhiệm vụ mà cụ thể hóa nội dung thi đua cho phù hợp và phát động cán bộ, công chức, viên chức tham gia tích cực các phong trào thi đua.

 

Nơi nhận:                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG TĐ-KT
- Phòng Thi đua Học viện CT-HCQG;                                             CHỦ TỊCH - GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc Học viện;
 
- Thành viên HĐTĐ-KT Học viện;                                                               (Đã ký)
 
- Lưu: VT, TH.
 
 
               Nguyễn Quốc Dũng
                                                                                                                         

 

 

 

 

 
  Trang chủ Thi đua - Khen thưởng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm họ...  
GÓC THÀNH VIÊN  
 
Đăng ký
Quên mật khẩu?
 
   
  VIDEO TƯ LIỆU  
 
This text will be replaced
 
  >> Xem thêm <<  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
 
 
     
Lượt truy cập Untitled Document
Đang online: 1
Hôm nay: 9
Hôm qua: 9
Trong tuần: 43
Trong tháng: 98
Trong năm: 98

Tổng số:  2559928