GÓC TÀI LIỆU HỌC TẬP

http://www.hcma4.vn/tailieu

Trang chủ

 
 
Có tất cả 22 tài liệu. Đang xem - 1 tới 22 của 22
Mã số Tài liệu download Phân loại
(lọc tin)
Người gửi lên
(lọc tin)
Ngày gửi lên  
83
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA B41-HG (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Khoa Kinh tế
 
13/09/2016
84
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA B42-CT (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
13/09/2016
80
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA A46-HG (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.04Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
13/09/2016
82
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA B40-CM (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
13/09/2016
81
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA A47-CT (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Khoa Kinh tế
 
13/09/2016
79
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B39-HG (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
29/03/2016
78
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP A45-TV (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.04Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
14/03/2016
77
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP A44-VL (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.04Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/02/2016
69
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B29-BL (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.09Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
18/12/2015
64
BẢNG CHẤM THI THÔNG NHẤT GIỮA HAI CÁN BỘ LỚP TẬP TRUNG (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
18/12/2015
65
BẢNG CHẤM THI THÔNG NHẤT GIỮA HAI CÁN BỘ LỚP TẠI CHỨC (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.06Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
18/12/2015
73
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B32-CM (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.12Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
18/12/2015
74
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B28-HG (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.08Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
18/12/2015
54
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B36-KG (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/12/2015
51
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B33-ST (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/12/2015
52
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B34-CM (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/12/2015
53
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B35-BL (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.06Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/12/2015
47
BẢNG CHẤM THI CÁ NHÂN LỚP TẬP TRUNG (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/12/2015
49
BẢNG CHẤM THI CÁ NHÂN LỚP TẠI CHỨC (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.05Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/12/2015
55
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B37-CT (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.06Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/12/2015
56
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B38-TV (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.06Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/12/2015
62
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA LỚP B28-HG (định dạng: .xls - Dung lượng: 0.08Kb)   Tải về  
Tài liệu khác
 
17/12/2015

Bản quyền © và quản lý bởi HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

Liên hệ kỹ thuật - PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐT: (0710)3889826